หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางทันตกรรม “สิทธิประกันสังคม”

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประกันสังคม

 1. การถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน และ ผ่าตัดฟันคุด
  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี (หักออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย)
 2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน
  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น (ต้องสำรองจ่ายก่อน) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  (ก) 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  (ข) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

 3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก
  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  (ก) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท
  (ข) ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*