หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางทันตกรรม “สิทธิประกันสังคม”

April 19, 2020 smileloft 0

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิประกันสังคม การถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน และ ผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี (หักออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย) กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น (ต้องสำรองจ่ายก่อน) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ก) 1-5 ซี่ […]